Uncategorized

นมพาสเจอร์ไรซ์จืด 2,000ML

ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนระดับการพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งเป็นความร้อนที่ใช้เพื่อทำลายจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในคน ทำให้น้ำนมปลอดภัยในการบริโภค พร้อมทั้งมีวิตามิน A ,B1, B2 และแคลเซียมจากธรรมชาติสูง

Scroll to Top