Lactose FREE

นมปราศจากน้ำตาลแลคโตส ผ่านกรรมวิธีพิเศษที่ทำให้น้ำตาลในนมมีขนาดเล็กลง แต่ยังคงความหวานจากน้ำตาลธรรมชาติในนม ซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่ายขึ้นจึงเหมาะกับผู้บริโภคที่ไม่คุ้นเคยกับการดื่มนมหรือไม่ได้ดื่มนมอย่างต่อเนื่อง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top